جدول زمانبندی جلسات آموزشی باشگاه ( مرکز قرآنی نور)

ساعت ۱۹ الی ۲۰ساعت ۱۸ الی ۱۸:۴۵ساعت ۱۷ الی ۱۷:۴۵ساعت ۱۶ الی ۱۶:۴۵ساعت ۱۵ الی ۱۵:۴۵روز
کارگاه تخصصی حفظ قرآن کریمعلوم و فنون قرائت ۴

(تجوید مقدماتی)

علوم و فنون قرائت ۳

(فصیح خوانی)

علوم و فنون قرائت ۱ و ۲

(روخوانی و روانخوانی)

حفظ جزء ۳۰شنبه
کارگاه تخصصی صوت و لحن قرآن کریمعلوم و فنون قرائت ۳

(فصیح خوانی)

علوم و فنون قرائت ۳

(فصیح خوانی)

علوم و فنون قرائت ۱ و ۲

(روخوانی و روانخوانی)

حفظ جزء ۳۰دوشنبه
ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰قرآن کریمحفظ و قرائتعمومیجلسهچهارشنبه

جدول زمانبندی جلسات آموزشی باشگاه ( مرکز قرآنی ریحانه النبی )

ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ساعت ۱۷ الی ۱۷:۴۵ساعت ۱۷ الی ۱۷:۴۵ساعت ۱۶ الی ۱۶:۴۵روز
برنامه پای سفره قرآنعلوم و فنون قرائت ۴

(تجوید مقدماتی)

علوم و فنون قرائت ۱ و ۲

(روخوانی و روانخوانی)

کارگاه تخصصی صوت و لحن قرآن کریمیکشنبه
کارگاه مداحیکارگاه تخصصی حفظ قرآن کریمکارگاه تخصصی حفظ قرآن کریمعلوم و فنون قرائت ۱ و ۲

(روخوانی و روانخوانی)

سه شنبه