هیئت اجرایی

عوامل اجرایی برنامه پای سفره قرآن

هومان ایران پناه

تصویربردار

فراز صابری

مسئول صوت

محمدعلی البرزی

مسئول صوت

سید علیرضا حاجی سید حسن

مسئول آی تی

محمدحسین بختیاری

مسئول دکور

امیرحسین استاد اسماعیل

مسئول دکور

امیرمحمد میرخانی

مسئول دکور

محمد پارسا صیور

مسئول آی تی و ورزش

احسان احمدوند

مسئول پذیرایی

محمد مهدی رضا حاجی

مسئول نظامت

امیرعلی نوروزی

مسئول دکور

محمدفاضل حسن زاده

مسئول پذیرایی

محمدصادق جواهریان

بخش ورزش

امیرحسن صدری

حاشیه برعروه

سید علیرضا علوی فر

بخش طعم مطالعه