جدول زمانبندی جلسات آموزشی باشگاه ( مرکز قرآنی نور)

ساعت ۱۹ الی ۲۰ ساعت ۱۸ الی ۱۸:۴۵ ساعت ۱۷ الی ۱۷:۴۵ ساعت ۱۶ الی ۱۶:۴۵ ساعت ۱۵ الی ۱۵:۴۵ روز
کارگاه تخصصی حفظ قرآن کریم علوم و فنون قرائت ۴

(تجوید مقدماتی)

علوم و فنون قرائت ۳

(فصیح خوانی)

علوم و فنون قرائت ۱ و ۲

(روخوانی و روانخوانی)

حفظ جزء ۳۰ شنبه
کارگاه تخصصی صوت و لحن قرآن کریم علوم و فنون قرائت ۳

(فصیح خوانی)

علوم و فنون قرائت ۳

(فصیح خوانی)

علوم و فنون قرائت ۱ و ۲

(روخوانی و روانخوانی)

حفظ جزء ۳۰ دوشنبه
ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰ قرآن کریم حفظ و قرائت عمومی جلسه چهارشنبه

جدول زمانبندی جلسات آموزشی باشگاه ( مرکز قرآنی ریحانه النبی )

ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ ساعت ۱۷ الی ۱۷:۴۵ ساعت ۱۷ الی ۱۷:۴۵ ساعت ۱۶ الی ۱۶:۴۵ روز
برنامه پای سفره قرآن علوم و فنون قرائت ۴

(تجوید مقدماتی)

علوم و فنون قرائت ۱ و ۲

(روخوانی و روانخوانی)

کارگاه تخصصی صوت و لحن قرآن کریم یکشنبه
کارگاه مداحی کارگاه تخصصی حفظ قرآن کریم کارگاه تخصصی حفظ قرآن کریم علوم و فنون قرائت ۱ و ۲

(روخوانی و روانخوانی)

سه شنبه