دسته‌بندی نشده

قرائت سوره بقره توسط استاد

تصاویر قبل از برگذاری مراسم

جلسه قرائت بیست و سوم

تصاویر بعد از برگذاری مراسم

جلسه قرائت بیست و سوم